Drucken

D'SuperDrecksKëscht® zu Lëtzebuerg, dat sinn Aktioune vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung mat de Gemengen, der Chambre des Métiers an der Chambre de Commerce am Kontext vun der nationaler Offallwirtschaft.

Sécherheet an Zukunft - ënnert déi Devise huet d'SuperDrecksKëscht® hir Aktivitéite gestallt.

D'SuperDrecksKëscht® ass eng Mark, déi am Kader vun den offallwirtschaftlechen Aufgabe vum Lëtzebuerger Stat entwéckelt goof. Hir Ausriichtung erfollegt no där hierarchesch geglidderter Strategie, déi d'EU virgëtt : Offallvermeidung virun der Opbereedung fir d'Weiderverwendung, virum Recycling, virun anerer Verwäertung ( z.B. energetesch Verwäertung ), virun der Eliminéierung vum Offall. Et ass d'Aufgab vun der SuperDrecksKëscht®, deen neiste Stand vun den Informatiounen ze notzen an ëmzesetzen, fir doduerch eng nohalteg Materialwirtschaft am ökologeschen an am ökonomesche Sënn mat héijem Qualitéitsusproch ze verwierklechen. D'Ausféierung vun där Aufgab mécht et da méiglech, eng Virbildfunktioun auszuüben, do wou eis Gesellschaft ökologesch ëmgeformt soll ging. Dës Virbildfunktioun ass dofir do, mam Zil vun der Ëmweltentlaaschtung an der Ressourceneffizienz allen Acteuren an der Wirtschaft Impulser ze ginn.

D'Aktivitéite vun der SuperDrecksKëscht® si ganz am Aklang mam däerzäitegen Offallgesetz a sinn en integralen Deel dovun. Unerkannt sinn d'Aktivitéite vun der SuperDrecksKëscht® an der Tëschenzäit och vun der EU-Kommissioun, déi se mam Label 'best practice' am Beräich vum Erhale vun eise Ressourcen a vum Klimaschutz ausgezeechent huet..

Déi 6 Seilen vun der SuperDrecksKëscht®

 

Kompetenzzentrum – am Interessi vun eiser nationaler Economie

Am Kader vum nationale Plang vun der Offallgestioun a fir eng nohalteg Entwécklung ass et d'Aufgab vun der SuperDrecksKëscht® sech fir eng ëmweltfrëndlech, energiebewossten Gestioun, am Respekt mat der Matière première, anzesetzen.

Am private Beräich


Zesummen mat Konsumentenassociatiounen a mam Handel setzt d’SuperDrecksKëscht® sech fir en nohaltegen an intelligenten Konsum an, d.h., Vermeide vun Offall a Kaf vun ökologescher Produiten. Vum SuperDrecksKëscht®-Zenter aus ginn all dës Aktivitéite koordinéiert.

Economie

An der Ëffentlechkeet héiert ee leider ëmmer nach, datt d’Moossnamen fir d’Ëmwelt ze schounen, wéi Offalltrennen oder alternative Produiten ze gebrauchen, fir e Betrib ze deier ginn. Mä d’Erfahrung vu ville Betriber huet ewell bewisen, dat genee de Géigenteel zoutrëfft.

Eng ökologesch Offallsgestioun bréngt manner Käschten an etlech aner Virdeeler, wéi z.B., an der Gesondheetspreventioun. Manner Käschten gëtt et net nëmmen duerch manner Entsuergungskäschten, mä miessbar ökonomesch Virdeeler ergi sech duerch, z.B.

  • méi en efficacen Aarbechtsoflaf
  • eng gréisser Aarbechtssécherheet.

Bei Tagungen an Ausstellungen am SuperDrecksKëscht®-Zenter kënnen déi verschidde Betriber hiren Know-How un déi ganz Economie weiderginn.